ONZE PIJLERS

De geloofsbelijdenis van onze gemeente beschrijft in het kort de belangrijkste punten waarin wij geloven. Deze basis is gebaseerd op de Bijbel en is geschreven vanuit ons lidmaatschap van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeente (VPE). Als Evangeliegemeente De Kandelaar belijden we:

  • Dat het Woord van God, zoals dat in de Bijbel tot ons komt, het enige richtsnoer is voor ons geloof en leven.
  • Een drie-enige God, de eeuwige Schepper en Onderhouder van hemel en aarde, die zich in de Schrift openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest.
  • Jezus Christus, de eerstgeborene der ganse schepping en de eniggeboren Zoon van de levende God, als onze Heer en Verlosser.
  • Dat Jezus Christus tijdens Zijn leven op aarde de wil van God bekend heeft gemaakt en het Koninkrijk van God heeft verkondigd. Door zijn lijden en sterven aan het kruis heeft Hij voor ieder die in Hem gelooft een eeuwige verzoening tot stand gebracht. Zijn opstanding is het bewijs van deze verzoening en de verzekering dat wij met Hem zullen leven in eeuwigheid.
  • Dat de Heilige Geest overtuigt van zonde tot bekering en de wedergeboorte bewerkt. Door Hem ontvangen wij kracht om getuigen van Jezus te zijn en om de zonde na te laten en een heilig en overwinnend leven te leiden.
  • Dat God van oudsher het volk Israël geroepen heeft als Zijn eigendom, en een land beloofd. De gemeente van Jezus Christus, samengesteld uit alle volken, is door het geloof in Jezus door Zijn dood en opstanding één geworden met Israël. Wij zijn onlosmakelijk verbonden met land en volk, en zijn dankbaar voor de geestelijke gaven, die wij van Israël hebben ontvangen.

De geloofsbelijdenis vormt mede de basis voor de visie en de missie van onze gemeente.