Visie en missie

Visie en Missie

De visie en missie van onze gemeente is medio 2014 vernieuwd. En dan bedoelen we niet dat er zomaar een aantal mooie woorden op papier zijn gezet. Er is veel tijd voor gebed geweest, want we vinden het belangrijk om vooral Gods plan te volgen.

Daarna was het vooral vragen stellen, luisteren naar elkaar, richting bepalen en schrijven. Tenslotte hebben we alles opnieuw in gebed gebracht om zo God om bevestiging te vragen. Het resultaat hiervan, onze missie en visie, kun je op deze pagina lezen.

Uitgangspunt

Toen Jezus naar de hemel ging, gaf Hij Zijn discipelen de grote opdracht om het goede nieuws, het evangelie, te verkondigen. Dit lezen wij in Matteüs 28:18-20:

“Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: “Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd. (uit: Het Boek)

Tegelijk met de opdracht om het evangelie te verkondigen gaf Jezus ook de belofte dat Hij met Zijn discipelen zal zijn door hen te vervullen met de Heilige Geest. Al jaren is in onze gemeente de tekst uit Zacharia 4:6 een belangrijke basis:

“Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest, zo spreekt de Heer”

Visie

Het woord ‘visie’ komt van het Latijnse werkwoord ‘videre’, dat ‘zien’ betekent. Wij geloven dat God ons deze visie heeft gegeven. Het beschrijft het droombeeld van onze gemeente voor de toekomst. De missie en visie vormen de leidraad bij alles wat in onze gemeente wordt gedaan.

De visie voor onze gemeente is:

Jezus. We willen een dynamische gemeente zijn, waar Jezus Christus centraal staat, waar we leren door Hem in overwinning te leven, waar liefde de norm is en waar de gaven van de Heilige Geest volledig functioneren.

Thuis. We willen een thuis zijn waar mensen elkaar ontmoeten en waar we met elkaar omgaan zoals God de Vader en Zijn Zoon Jezus in liefde met ons omgaan. Een plek waar je welkom bent ongeacht leeftijd, huidskleur of achtergrond, een plek waar je je thuis voelt én thuis bent.

Omzien naar elkaar. We willen daarbij ook een gemeente zijn die omziet naar de praktische en geestelijke noden van mensen zowel thuis, in onze omgeving als elders in de wereld.

Evangelisatie. We willen het Goede Nieuws doorgeven aan mensen in Voorthuizen en omgeving en in de wereld om hen, op wat voor manier dan ook, zo met Jezus in contact te brengen.

Vernieuwing. We willen een gemeente zijn waar mensen zich uitstrekken naar herstel en genezing. Een gemeente waar we bidden voor mensen die ziek zijn en voor bevrijding van mensen die gebonden zijn. We willen een veilig thuis zijn waar mensen hun waarde in Jezus mogen (terug) vinden in de vorm van hoop, aanvaarding, liefde, bemoediging en begeleiding.

Discipelschap. We willen een gemeente zijn waar je Jezus leert kennen en waar je je mag ontwikkelen als Zijn discipel. Een plek waar we je helpen om Gods bestemming voor jouw leven te bereiken door samenkomsten, gebed, onderwijs en door je te dopen als volgeling van Jezus. We willen ook een plek zijn voor ontwikkeling en training van leiders zodat ze zelfstandig kunnen functioneren in het plan wat God met hen heeft.

Onze missie

De missie beschrijft wat we doen, voor wie we dat doen en waarom we dat doen. Waar de visie laat zien wat we nastreven, de missie vertelt ons hoe we daar komen:

“God liefhebben, Zijn Woord in praktijk brengen en omzien naar elkaar zodat God tot Zijn doel kan komen met een ieder van ons. Kortom: Zijn licht laten schijnen over jezelf en anderen.”